Gmina Nowy Wiśnicz zawarła umowę na „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr G580283 K Królówka – Wola Nieszkowska w km 0+080 – 0+335, polegającej na budowie chodnika lub ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 255 mb”. Wartość tej umowy: 16.974,00 zł.