Przedstawiamy Państwu instrukcję oraz formy głosowania na wybrane projekty.

W terminie 08.07.2024 – 09.08.2024 r. mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz będą mogli dokonać wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok w głosowaniu jawnym. W związku z powyższym Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, iż zagłosować będzie można poprzez stronę internetową https://bo.nowywisnicz.pl, listownie na adres urzędu lub osobiście w sekretariacie urzędu (w poniedziałki od 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).

Ważne informacje dot. głosowania warunkujące oddanie poprawnych głosów (Regulamin):

 • Na projekty z danej miejscowości będą mogli głosować mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia i zamieszkują teren gminy Nowy Wiśnicz.
 • Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 1 projekt z terenu którejkolwiek miejscowości Gminy Nowy Wiśnicz, z listy projektów poddanych pod głosowanie.
 • Weryfikacja wieku oddającego głos następuje poprzez podanie numeru PESEL na karcie do głosowania.
 • Głosując za pomocą Internetu, w elektronicznym formularzu karty do głosowania należy uzupełnić i zaznaczyć wszystkie pola formularza oraz kliknąć przycisk “Głosuj”.
 • Głosować można maksymalnie 1 raz. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy głosowaniu nr PESEL.
 • Głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych.
 • Głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub błędne dane osobowe oraz numer PESEL.
 • Głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż dozwolono.
 • Głosowanie jest jawne.
 • W przypadku gdy kwota wymagana do realizacji wygrywającego projektu okaże się niższa niż planowana, pozostała nadwyżka zostanie wykorzystana do realizacji kolejnego projektu z listy, możliwego do realizacji z tej nadwyżki
 • Wygrywają projekty z największą liczbą głosów.

Głosowanie odbywa się  w terminie od 08.07.2024 – 09.08.2024

 • listownie wysyłając kartę z głosem na adres: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38, z adnotacją na kopercie „Głos ws. Budżetu Obywatelskiego”
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w sekretariacie
 • elektronicznie na tej stronie internetowej poprzez oddanie głosu przy wybranym projekcie spośród wszystkich projektów poddanych pod głosowanie

Pamiętaj! Głosowanie elektroniczne nie uprawnia Cię do ponownego głosowania w formie tradycyjnej – jest jego alternatywą

Uwaga! O zachowaniu terminu oddania głosu decyduje data wpływu do urzędu.