Każdy mieszkaniec Gminy Nowy Wiśnicz może zgłosić jeden projekt należący do zadań własnych gminy, możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, z wyłączeniem budowy, modernizacji wodciągów i kanalizacji. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określającja zadanie, które przyczynia się do rozwoju sołectwa/osiedla, w szczególności działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy też sportowym.

  • Zgłoszenie projektu musi być poparte przez co najmniej 10 mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i podpisane przez mieszkańca, który ma prawo wybierania do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Każda osoba może zgłosić oraz oddać po jednym głosie poparcia na jeden projekt.
  • Projekty mogą być zlokalizowane tylko na terenie, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Uprawniona osoba może zagłosować maksymalnie na 1 projekt spośród wszystkich poddanych pod głosowanie.