Realizowana jest budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580286K w m. Leksandrowa, długość do wbudowania - około 45 mb. Wartość robót: 60.249,11 zł.