Miejscowość Wiśnicz Mały – projekt nr 7 -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 580277K – etap II w miejscowości Wiśnicz Mały

W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski, wybudowano ścieżkę rowerową w km 0+000-0+040, przebudowano istniejącą kanalizację deszczową polegającą na przebudowie studni rewizyjnej, budowie studzienek ściekowych oraz budowie kanału technologicznego w km 0+002,70-0+040,00” za łączną kwotę 59 669,08 zł. Kwota 20 444,00 zł płatna z Budżetu Obywatelskiego. Kwota 38 333,51 zł płatna w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiśnicz Mały. Kwota 891,57 zł płatna ze środków budżetu gminy.