Wykonano odcinek chodnika w miejscowości Wiśnicz Mały przy drodze gminnej nr 580277K Wiśnicz Mały – Podgródek.

Prace polegały na zagospodarowaniu i oczyszczeniu terenu robót, wykonaniu prac ziemnych, poszerzeniu jezdni, umocnieniu skarp, wykonaniu kanalizacji opadowej i budowie chodnika o dł. ok 100 mb wraz uzupełnieniem nawierzchni i instalacją infrastruktury towarzyszącej.