W ramach zadania wybudowano sieć elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23kV w miejscowości Olchawa dz. nr 264/10, 264/11 na długości 119 mb składającą się z 3 słupów. Całkowity koszt zadania wyniósł 24 578,10 zł, z czego kwota 19 000,00 zł płatna w ramach Budżetu Obywatelskiego, natomiast 5 578,10 zł płatna ze środków z budżetu gminy.