Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z kwietnia br. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz, Burmistrz stosownymi zarządzeniami dokonała podziału środków w kwocie 1 miliona zł, planowanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 i ustaliła harmonogram działań w bieżącym roku.

Podobnie jak w latach poprzednich środki zostały podzielone proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach i trybie przeprowadzania budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz”, stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie budżetu obywatelskiego.

Podział środków na poszczególne miejscowości:

Lp.

Nazwa sołectwa/osiedla

Kwota

1.

Osiedle Nowy Wiśnicz

194 640 zł

2.

Sołectwo Chronów

33 050 zł

3.

Sołectwo Kobyle

96 280 zł

4.

Sołectwo Kopaliny

40 520 zł

5.

Sołectwo Królówka

155 480 zł

6.

Sołectwo Leksandrowa

60 210 zł

7.

Sołectwo Łomna

38 655 zł

8.

Sołectwo Muchówka

75 590 zł

9.

Sołectwo Olchawa

47 130 zł

10.

Sołectwo Połom Duży

43 470 zł

11.

Sołectwo Stary Wiśnicz

172 440 zł

12.

Sołectwo Wiśnicz Mały

42 535 zł

Harmonogram działań na rok 2019 przedstawia się następująco:

Lp.

ETAP

TERMIN

1.

Akcja edukacyjno – informacyjna

23.05 – 21.10.2019 r.

2.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

3.06 – 28.06.2019 r.

3.

Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów

01.07 – 30.08.2019

4.

Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów

do 5.09.2019 r.

5.

Upowszechnianie projektów i ich prezentacja

5.09 – 27.09.2019 r.

6.

Głosowanie mieszkańców na projekty

10 – 27.09.2019 r.

7.

Weryfikacja głosów

do 15.10.2019 r.

8.

Ogłoszenie projektów do realizacji w 2020 roku

do 21.10.2019 r.

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Burmistrza w sprawie podziału środków w BO

Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia harmonogramu realizacji BO